in ,

KPSS/Vatandaşlık Test-2

 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Aktif statü haklarındandır?

  • Zorla çalıştırma ve angarya yasağı
  • Hak arama hakkı
  • Sözleşme özgürlüğü
  • Grev hakkı
  • Seçme ve seçilme hakkı
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren sebeplerdendir?

  • Muvazaa
  • Gabin
  • Tecdit
  • Emprevizyon
  • Zıhnî kayıt
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaptırımlardan değildir?

  • Butlan
  • İptal
  • Müsadere
  • Giderim
  • Kısas
 • Soru

  Bir ülkede yetkili merciler tarafından yapılan hukuki normların tamamına ne ad verilir?

  • Tarihi hukuk
  • İdeal hukuk
  • Mevzu hukuk
  • Pozitif hukuk
  • Tabii hukuk
 • Soru

  I. 1924 Anayasası
  II. 1961 Anayasası
  III. 1982 Anayasası
  Yukarıdaki anayasalardan hangileri asli kurucu iktidar tarafından yapılmıştır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • l ve ll
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Yüksek Seçim Kurulu başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

  • Yüksek Seçim Kurulu Genel Kurulu
  • Yargıtay
  • TBMM
  • Cumhurbaşkanı
  • Danıştay
 • Soru

  Aşağıdaki haklardan hangisi olağanüstü hâllerde dahi dokunulamayacak çekirdek haklardan değildir?

  • Mülkiyet hakkı
  • Kişinin maddi manevi bütünlüğü
  • Suç ve cezaların geçmişe yürümezliği
  • Savaş fiillerindeki ölümler hariç yaşama hakkı
  • Din ve vicdan hürriyeti
 • Soru

  Olağan dönemde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  • Olağan dönemde sınırlama KHK ile yapılabilir.
  • Olağan dönemde sınırlama sadece kanunla mümkündür.
  • Sınırlamada temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulabilir.
  • Ölçülülük ilkesi göz ardı edilebilir.
  • Olağan dönemde hiçbir şekilde temel haklar sınırlandırılamaz.
 • Soru

  I. Emlak vergisi
  II. Gelir vergisi
  III. Katma değer vergisi
  Yukarıdakilerden hangileri dolaysız ödenen vergilerdendir?

  • Yalnız l
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Devlete yaptığı bir hizmetten yararlanma karşılığında ödenen parasal bedele ne ad verilir?

  • Harç
  • Vergi
  • Şerefiye
  • Parafiskal gelir
  • Sübvansiyon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir