in ,

KPSS/Tarih Türk-İslam Tarihi Test-3

 • Soru

  Karahanlılar Dönemi’nde fermanlarda kullanıldığı bilinen ve Türklerin İslamiyet’in kabulünden sonraki ilk edebi eser olan Kutadgu Bilig’in de yazıldığı alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

  • Göktürk
  • Sogd
  • Uygur
  • Kiril
  • Arap
 • Soru

  Türk sanatında aşağıdaki sanat dallarından hangisi İslamiyetʼten sonra önem kazanmıştır?

  • Hat
  • Resim
  • Heykel
  • Fresk
  • Dokumacılık
 • Soru

  Büyük Selçuklular Döneminde yaşamış; edebiyat, matematik ve astronomi alanlarında eserler vermiş ünlü bilim ve edebiyat adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Necmeddin-i Kübra
  • Yusuf Has Hacip
  • Ömer Hayyam
  • Firdevsi
  • Enveri
 • Soru

  Hindistanʼda 1526 yılında kurulan, 1723 yılında Delhi ve Haydarabat olmak üzere iki devlete ayrılan, Şah Cihanʼın eşi Müntaz Mahal için yaptırdığı Tac Mahal adlı yapıtla anılan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  • Babür
  • Timur
  • Altın Orda
  • Çağatay
  • İlhanlı
 • Soru

  Cengiz Hanʼın ölümünden sonra merkezi otoritenin zayıflamasıyla Moğol İmparatorluğu topraklarında dört büyük devlet kurulmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?

  • Safevi Devleti
  • Çağatay Hanlığı
  • Altın Orda Devleti
  • İlhanlı Devleti
  • Kubilay Hanlığı
 • Soru

  Kâşgarlı Mahmut tarafından 11. yüzyılda yazılan Divanü Lügatiʼt – Türk, nitelik ve içerik olarak aşağıdaki türlerden hangisine girer?

  • Anı kitabı
  • Ansiklopedik sözlük
  • Biyografi
  • Şiir antolojisi
  • Vakayiname
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devletiʼnde bir bölgenin yönetimi ile görevlendirilen hanedan üyelerine verilen unvandır?

  • Atabey
  • Melik
  • Serhenk
  • Sübaşı
  • Âmil
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Döneminde Mısırʼda kurulan ilk Türk devletlerinden biridir?

  • Fatimiler
  • Gazneliler
  • Tolunoğulları
  • Oğuzlar
  • Zengiler
 • Soru

  Güney Afganistanʼda, kalıntıları günümüze ulaşmış Leşker-i Bazar Sarayı ve Ulu Cami aşağıdakilerden hangisinin dönemine aittir?

  • Altın Orda
  • Babür
  • Karahanlı
  • Gazneli
  • Büyük Selçuklu
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerindeki toprak yönetimiyle ilgili arazi çeşitlerinden biri değildir?

  • Has
  • Mülk
  • Gulam
  • İkta
  • Vakıf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir