in ,

KPSS/Tarih Türk-İslam Devletleri Test-2

 • Soru

  Cengiz Hanʼın torunu Hülagu tarafından İranʼda kurulan ve 1258 yılında Bağdatʼı alarak Abbasi Devletiʼne son veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  • İlhanlı Devleti
  • Timur Devleti
  • Altın Orda Devleti
  • Çağatay Devleti
  • Memluk Devleti
 • Soru

  Karahanlılar Döneminde Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanu Lügatiʼt-Türk adlı eserin Türk kültürü açısından öneminin, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı söylenemez?

  • Türk dilinin zenginliğinin ve güzelliğinin gösterilme sinin amaçlanması
  • İlk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil bilgisi kitabı olması
  • Dönemiyle ilgili pek çok alanda önemli bilgiler içermesi
  • Türk destan ve efsaneleri hakkında bilgi sunması
  • Eserin adının “mutluluk veren bilgi, kutlu bilgi” anlamına gelmesi
 • Soru

  Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısırʼda kurulan ilk Türk devletidir?

  • İhşidler
  • Tolunoğulları
  • Eyyubiler
  • Fatımiler
  • Memlükler
 • Soru

  Cengiz Hanʼın ölümünden sonra Çinʼde hüküm süren (1280-1368) ve İslamiyet’i kabul etmeyen Moğol devleti olarak bilinen, İtalyan seyyah Marco Poloʼnun uzun süre kaldığı ve seyahatnamesinde buradaki gözlemlerini ayrıntılarıyla anlattığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  • Kubilay Hanlığı
  • Çağatay Hanlığı
  • Altın Orda Devleti
  • İlhanlı Devleti
  • Babür Devleti
 • Soru

  Karahanlılar Döneminde, Yusuf Has Hacipʼin yazdığı, Türk devlet anlayışını, kanun ve siyaset üzerine görüşler ile hükümdarlara öğütleri içeren eser aşağıdakilerden hangisidir?

  • Divanü Lügatiʼt Türk
  • Kutadgu Bilig
  • Divan-ı Hikmet
  • Atabetüʼl Hakayık
  • Siyasetname
 • Soru

  963 -1187 yılları arasında Orta Asyaʼda siyasi varlık gösteren, hükümdarları için sultan unvanı kullanılan, Hindistanʼda İslamiyetʼin yayılmasında etkili olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  • Karahanlı
  • Gazneli
  • İhşidler
  • Memluk
  • Tolunoğulları
 • Soru

  Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig adlı eserini hangi Türk devleti döneminde, kime takdim etmiştir?

  • Hun Devleti – Attila
  • Karahanlı Devleti – Uluğ Kara Buğra Han
  • Gazneli Devleti – Sultan Mahmut
  • Gazneli Devleti – Sultan Mesut
  • Karahanlı Devleti – Satuk Buğra Han
 • Soru

  I. Karahanlılar
  II. Gazneliler
  III. Büyük Selçuklular
  Yukarıdaki Türk-İslam devletlerinin hangilerinde resmi yazışmalarda ve edebi eserlerde Türkçenin kullanılmasına önem verilmiştir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • l ve ll
  • ll ve lll
 • Soru

  1025 yılında Karahanlılar ve Gazneliler aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesine karşı önlem almayı kararlaştırmışlardır?

  • Abbasiler
  • Selçuklular
  • Bizanslılar
  • Tolunoğulları
  • İhşitoğulları
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam dünyasına olan katkılarından biri değildir?

  • Abbasiler Dönemi’nde devletin Bizans’a karşı korunması
  • Gazneliler Dönemi’nde İslamiyet’in Hindistan’a kadar yayılması
  • Endülüs Emevileri Dönemi’nde İslamiyet’in İspanya’da yayılması
  • Anadolu Selçukluları Dönemi’nde Haçlılara karşı başarılar elde edilmesi
  • Büyük Selçuklular Dönemi’nde İslamiyet’in Anadolu’da yayılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir