in ,

KPSS/Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test-6

 • Soru

  Roma İmparatorluğu’nun doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

  • Moğol Devleti’nin kurulması
  • Sasanilerin güçlenmesi
  • Talaş Savaşı
  • Atilla’nın Roma seferi
  • Kavimler Göçü
 • Soru

  I. Çadır yaşantısından yerleşik yaşama geçmişlerdir.
  II. Türk kültürünün ilk yazılı ürünlerini vermişlerdir.
  III. Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşıp bütünleşmesinde etkili olmuşlardır.
  Yukarıdakilerden hangileri Göktürklerle ilgilidir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • l ve ll
  • ll ve lll
 • Soru

  Uygurlar; Basmil, Karluk ve Uygur boylarının bir araya gelmesi ile kurulmuştur.
  Buna göre Uygur Devleti’nin siyasi yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  • Askerî teşkilatlanmaya önem verilmiştir.
  • Saray yönetimi gelişmiştir.
  • Federasyon şeklinde örgütlenmişlerdir.
  • Teokratik bir yönetim şekli benimsenmiştir.
  • Taht kavgalarının yaşanması önlenmiştir.
 • Soru

  I. Dış saldırılara karşı toprakları koruma,
  II. Otlakların dağıtımında adaletli olma,
  III. İnsanların geçim kaynaklarını belirleme
  Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, hükümdarın başlıca sorumlulukları arasında yer almaktadır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • l ve ll
  • l ve lll
  • ll ve lll
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da hâkimiyet kurmuş Türklerin yerleşik yaşama geçişlerindeki gecikmelerinin nedenlerindendir?

  • Ticarete önem verilmesi
  • Temel geçim kaynaklarının hayvancılık olması
  • Ülke topraklarının hanedanının ortak malı olması
  • İpek Yolu’na egemen olma düşüncesi
  • Askerî teşkilatlanmanın güçlü olması
 • Soru

  Orta Asya’da hakanın, boy beylerinin katılımı ile toplanan kurultayın görüşleri alındıktan sonra savaş kararı alması,
  I. merkeziyetçi devlet yapısının güçlü olduğu,
  II. devlet işlerinin töreye göre yönetildiği,
  III. boyların yönetime katılımının sağlandığı
  durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

  • Yalnız l
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l ve lll
  • ll ve lll
 • Soru

  Dağınık hâlde bulunan çeşitli Türk boylarını bir bayrak altında toplayan İlk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

  • Bilge Kağan
  • Mete Han
  • Bumin Kağan
  • Balamir
  • Teoman
 • Soru

  Türklerin Gök Tanrı, Manihaizm, Budizm gibi farklı inançların benimsemesi,
  I. geniş bir çevreye yayıldıkları,
  II. din adamlarının hükümdar seçiminde etkili olduğu,
  III. siyasi birliğin sağlanamadığı
  durumlarından hangilerinin göstergesi kabul edilebilir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l ve lll
 • Soru

  Orta Asya’da yaşayan Türkler, yaşam tarzlarının oluşturduğu sonuçlar itibariyle aşağıdaki alanlardan hangisinde ileri seviyede bir gelişme gösterememişlerdir?

  • Yazılı hukuk
  • Maden işlemeciliği
  • Askerlik
  • Hayvancılık
  • Siyasi teşkilatlanma
 • Soru

  I. Ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı sayılması,
  II. Genellikle göçebe yaşam şeklinin benimsenmesi,
  III. Paralı askerlik uygulamasının yaygın olması
  Yukarıdakilerden hangileri Orta Asya Türk devletlerinin ortak özelliklerindendir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  I. Sözlü edebiyatın gelişmesi,
  II. Kalıcı mimari eserlerin oluşturulması,
  III. Özel mülkiyetin sınırlı olması
  Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinin göçebe bir yaşam sürdürmelerinin sonuçlarındandır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  l. Tekfur,
  ll. İlteriş,
  lll. Erkin
  Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kullanılan unvanlar arasındadır?

  • Yalnız l
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçmeleri ile birlikte ortaya çıkan uygulamaIar arasında gösterilemez?

  • Çinliler ile iyi ilişkilerin kurulması
  • Tarımsal faaliyetlerin yoğunluk kazanması
  • Saray mimarisinin geliş
  • Töre hukukunun yerine farklı hukuk sistemlerinin benimsenmesi
  • Savaşçılık özelliklerinin zayıflama
 • Soru

  I. Satuk Buğra Han Destanı,
  ll. Şehname,
  III. Alp Er Tunga Destanı
  Yukarıdaki eserlerden hangilerinde İskitler ile ilgili bilgilere ulaşmak mümkündür?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir