in ,

KPSS Tarih/ İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test-3

 • Soru

  İskandinavya ve Volga boylarından kürk ve diğer ticaret malları, Çin ve Türkistan’dan çeşitli kumaşlar, Bizans’tan birçok sanat eseri, süs eşyası Hazar şehirlerinde pazarlanmıştır.
  Bu bilgiye göre Hazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  • Gümrük gelirlerinin olduğuna
  • Değişik kültürlerle etkileşime girildiğine
  • Ticaretin en fazla Çin’le yapıldığına
  • Ekonomide ticaretin önemli olduğuna
  • Doğu ve Batı’dan ticaret mallarının geldiğine
 • Soru

  Uygurlar ekonomik alanda tarıma büyük önem vermişlerdir.
  Bu durumun nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

  • Devleti yönetme biçimleri
  • El sanatlarıyla uğraşmaları
  • Çinlilerle mücadele etmeleri
  • Yerleşik hayata geçmiş olmaları
  • Orta Asya’da kurulmuş olmaları
 • Soru

  Göktürk Hükümdarı Bilge Kağan, şehirlerin surlarla çevrilmesi, Budizm ve Taoizm’in tanıtılması gibi konulan meclise getirmiş ancak bu görüşler mecliste reddedilmiştir.
  Bu bilgilere bakılarak Göktürklerle ilgili,
  I. Hükümdarlar bazı inançlara ilgi duymaktadır.
  II. Hükümdarın kararları tartışılabilmektedir.
  lll. Hükümdar ülkeyi demokrasi ile yönetmektedir.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  -Uygurlar
  – Hazarlar
  – Karluklar
  Yukarıdaki Türk topluluklarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  • Yerleşik yaşama geçmeleri
  • Yeni bir din benimsemeleri
  • Siyasi varlıklarını Avrupa’da devam ettirmeleri
  • Müslüman Araplarla savaşmaları
  • Kendilerine özgü alfabe kullanmaları
 • Soru

  Aşağıdaki devlet ve destan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  • İskitler – Şu Destanı
  • Avrupa Hunları – Attila Destanı
  • Asya Hunları – Oğuz Kağan Destanı
  • Uygurlar – Göç Destanı
  • Göktürkler – Manas Destanı
 • Soru

  Eski Türk devletlerinde ülke, hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılmıştır.
  Bu durumun yol açtığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

  • Hukuksal ve askerî yönden güçlü olunmuştur.
  • Merkezî otorite güçlenmiştir.
  • Devletlerin ömürleri kısa olmuştur.
  • Yeni toprakların alınması kolaylaşmıştır.
  • Ülke yönetimi kolaylaşmıştır.
 • Soru

  İlk Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocukları ülkenin çeşitli bölgelerine yönetici olarak atanmıştır.
  Yalnızca bu bilgiye göre,
  I. Feodalite rejimi görülmüştür.
  II. Taht mücadeleleri engellenmek istenmiştir.
  III. Devlet idaresinde hanedan üyelerinin tecrübe kazanmaları amaçlanmıştır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Ill
  • l ve ll
  • l ve lll
  • ll ve lll
 • Soru

  İslamiyet öncesinde Orta Asya’da en geniş sınırlara ulaşan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  • Avarlar
  • Asya Hunları
  • Türgişler
  • Uygurlar
  • Göktürkler
 • Soru

  İslamiyet öncesinde Türk devletlerinde sosyal sınıf farklılıklarının görülmemesinde,
  I. göçebe yaşam tarzının benimsenmesi,
  ll. törenin izin vermemesi,
  III. yöneticilerin aynı zamanda asker olması
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  I. Minyatür
  II. Hat
  III. Mimari
  Türk toplumunda yukandaki sanat dallarından hangilerinin ilk örneklerinin, İslamiyet öncesi dönemde verildiği söylenebilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • l ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  I. Federasyon tipi örgütlenme vardır.
  II. Önemli devlet sorunları kurultayda görüşülür.
  III. Devletler töreye göre yönetilir.
  IV. Hükümdara yönetme yetkisini sadece kurultay verir.
  Yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet öncesinde Türk devletlerinin özellikleri arasında olduğu söylenebilir?

  • I ve II
  • I ve IIl
  • II ve III
  • I, II ve III
  • II, III ve IV
 • Soru

  Uygurların,
  l. kendilerine özgü bir alfabe oluşturmaları,
  ll. ticaretle uğraşmaları,
  III. yerleşik yaşama geçmeleri
  özelliklerinden hangileri geçim kaynaklarının değiştiğine kanıt olarak gösterilebilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Ill
  • l ve ll
  • l ve lll
  • ll ve lll
 • Soru

  İslamiyet öncesi dönemde Türk hükümdarlara,
  I. melik,
  ll. sultan,
  III. tan hu
  unvanlarından hangilerinin verildiği söylenebilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • l ve lll
  • ll ve lll
 • Soru

  Orta Asya Türk devletlerinde,
  l. Kut anlayışının görülmesi,
  II. Turan taktiğinin uygulanması,
  III. Eli silah tutan herkesin asker sayılması
  durumlarından hangileri ordu – millet anlayışının varlığına kanıt olarak gösterilebilir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir