in ,

KPSS Tarih/ İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test-2

 • Soru

  İlk Türk devletlerinde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin geniş sınırlara sahip Türk devletlerinde ülkenin daha kolay yönetilmesinde doğrudan etkisi olmuştur?

  • Yazısız hukuk kurallarının var olması
  • İkili teşkilatın uygulanması
  • Kurultayın toplanması
  • Din adamlarının devlet yönetimine katılmaması
  • Ordu – millet anlayışının olması
 • Soru

  Orta Asya Türk tarihine ait aşağıdaki gelişmelerden hangisinin diğerlerinden daha önce gerçekleştirildiği söylenebilir?

  • Matbaanın kullanılması
  • Düzenli ordunun kurulması
  • Orhun alfabesinin kullanılması
  • Yerleşik hayata geçilmesi
  • Talaş Savaşı’nın yaşanması
 • Soru

  İslamiyet öncesindeki Türk devletlerinde yöneticilere danışmanlık yapan kişilere ne ad verilmiştir?

  • Toygun
  • Kengeş
  • Tarkan
  • Ağılığ
  • Kenetçi
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde Türklerin yerleşik hayata geçtiklerine kesin kanıt olarak gösterilemez?

  • Mimari eserler
  • Sulama kanalları
  • Balbal
  • Tarım aletleri
  • Fresko
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisinin Türk sanat tarihine İslamiyet ile birlikte girdiği savunulabilir?

  • Demircilik
  • Dokumacılık
  • Minyatür
  • Ahşap işlemeciliği
  • Tezhip
 • Soru

  II. Göktürk (Kutluk) Devletinin Türk kültür ve medeniyeti açısından en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  • Türk adıyla kurulmaları
  • Türkleri bir bayrak altında toplamaları
  • Bilinen ilk Türk yazılı eserlerini oluşturmaları
  • Doğu Roma İmparatorluğu ile mücadele etmeleri
  • Ticaret ile uğraşmaları
 • Soru

  l. Çin
  II. Sasani
  lll.Bizans
  Türk devletlerinin İpek Yolu’na hakim olmak için yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele ettikleri savunulabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız III
  • l ve III
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Aşağıdaki alanların hangisinde Çinlilerin, Türkleri en az etkilediği söylenebilir?

  • Şehircilik
  • Giyim
  • Tarımsal faaliyetler
  • Devlet teşkilatı
  • Felsefe
 • Soru

  İlk Türk devletlerinde siyasî suçların görüşüldüğü yüksek mahkemeye aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapmıştır?

  • Bitikçi
  • Tudun
  • Hükümdar
  • Tarkan
  • Baksı
 • Soru

  – Önemli şehirlerinin etrafını surlarla çevirmişlerdir.
  – Başkentlerinde cami, kilise ve sinagoglar yan yana inşa edilmiştir.
  – Hazine gelirlerinin önemli bir kısmını gümrük vergileri oluşturmuştur.
  Hazarlarla ilgili bu bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

  • Dînî alanda hoşgörülü davranmışlardır.
  • Yabancı tüccarların çok sık uğradığı bölgelerde kurulmuşlardır.
  • Devlet ekonomisi sadece ticarete bağlı kalmıştır.
  • Şehirlerde yaşayanların güvenliğine önem vermişlerdir.
  • Savunma önlemleri almışlardır.
 • Soru

  Göktürk Kitabeleri’nde geçen, “Hükümdar bilgili imiş, cesur imiş, ülkeyi tutup töreyi düzenlemiştir. Sonra kardeşler, oğullar hükümdar olmuş, bilgisiz hükümdarlar tahta oturmuşlar. Türk beyleri Türk adını bırakmış ve Çin adını almışlar. Çin kavminin sözü tatlı, ipeklisi yumuşak imiş, tatlı sözü, yumuşak ipeklisi kavimleri aldatırmış.” ifadesine göre,
  I. Türk millî kültürüne sahip çıkılmadığı,
  II. Çin siyasetinin olumsuz etkilerinin olduğu,
  III. yöneticilerin yetersiz olduğu,
  durumlarından hangilerinin vurgulandığı savunulabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız III
  • I ve III
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  Orta Asya’da Türklerin konargöçer yaşam tarzını benimsemelerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

  • Tarım ve şehircilik kültürlerinin gelişmemesine
  • Türk tarihini incelemenin zorlaşmasına
  • Temel geçim kaynağının hayvancılık olmasına
  • Din adamlarının ayrıcalıklı olmasına
  • Milliyetçilik özelliğinin gelişmesine
 • Soru

  Tarih boyunca yıkılan bir Türk devletinin yerine yeni bir Türk devleti kurulmuş ve Türk devletlerinin sürekliliği sağlanmıştır.
  Bu bilgi Türklerin aşağıdaki yönlerinden hangisini vurgulamaktadır?

  • Dinî geleneklere bağlılık
  • Hanedanlığa bağlılık
  • Teşkilatçılık ve düzenlilik
  • Devlete bağlılık
  • Silah yapımında gelişmişlik
 • Soru

  Orta Asya’da çeşitli boylar bir ailenin etrafında birleşerek birçok federal devlet kurmuşlardır.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

  • Yerleşik hayata geçilmeye başlandığının
  • Yaylak – kışlak hayatının benimsendiğinin
  • Kağanın tanrısal yetkilere sahip olduğunun
  • Kağanın, boy beylerince seçildiğinin
  • Yönetimde özerk yapının olduğunun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir