in ,

KPSS Tarih/İlk Türk Devletleri Test-3

 • Soru

  Orta Asya Türkleri ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisinin Türklerin inanç sistemiyle bir ilgisi olamaz?

  • Kam
  • Şad
  • Baksı
  • Kurgan
  • Şaman
 • Soru

  Göktürkler;
  I. Çin,
  II. Bizans,
  III. Abbasi
  devletlerinden hangileriyle ticari ilişkilerde bulunmuşlardır?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız III
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Soru

  İslamiyetʼten önce Türklerde devlet başkanları çeşitli unvanlar taşırdı.
  Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlardan biridir?

  • Şad
  • Kağan
  • Tigin
  • Tudun
  • Subaşı
 • Soru

  Aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Karluklar’ın etkisi vardır?

  • Avrupaʼda kurulan Avar Devletiʼnin yıkılmasında
  • Çinʼin Orta Asyaʼya egemen olmasında
  • İstanbulʼun Sasanilerle birlikte kuşatılmasında
  • Hun Devletiʼnin ikiye ayrılmasında
  • Talas Savaşıʼnı Müslümanların kazanmasında
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, Göktürklerde yaygın olan Gök Tanrı inancıyla ilgili esaslardan biri değildir?

  • İyilerin uçmağa (cennete), kötülerin tamuya (cehenneme) gideceğine inanılması
  • Yuğ adı verilen cenaze törenleri düzenlenmesi
  • Din adamlarına yabgu adı verilmesi
  • Hakanın, yetkilerini Tanrıʼdan aldığına inanılması
  • Ölen kişinin, eşyalarıyla gömülmesi
 • Soru

  Türk tarihinde yer alan,
  I. Hun,
  II. Göktürk,
  III. Uygur
  devletlerinden hangileri kendi adlarıyla bir alfabe oluşturmuştur?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız III
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  I. Tuna Bulgarları
  II. Avarlar
  III. Sibirler
  Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri İstanbulʼu kuşatmıştır?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  Uygurlar Dönemiʼnden günümüze ulaşan aşağıdaki eserlerden hangisi, Uygurların yerleşik hayata geçtiğine bir kanıt olarak gösterilebilir?

  • İpekli kumaşlar
  • Eyer takımları
  • Duvar resimleri
  • Deri eşyalar
  • Tunç kaplar
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetʼten önce Türk devletlerinde ölen kişinin ardından yapılan törene verilen addır?

  • Şad
  • Yuğ
  • Tuğ
  • Toy
  • Yabgu
 • Soru

  Göktürk Yazıtları ve Kutadgu Bilig’le ilgili olarak,
  I. Devlet idaresi konusunda tavsiyeler içermeleri,
  II. Uygur alfabesi ile yazılmış olmaları,
  III. İslami dönem Türk devlet anlayışına ışık tutmaları
  özelliklerinden hangilerinin, her ikisi için de ortak olduğu söylenebilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız IIl
  • I ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  İlk Türk devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

  • Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarıdır. – Attila
  • Ötüken’i I. Göktürk Devleti’nin merkezi yapmıştır. – Bilge Kağan
  • Türklerde ordu teşkilatının kurucusudur. – Teoman
  • II. Göktürk Devleti’nin kurucusudur. – Kutluk İlteriş Kağan
  • Doğu Roma İmparatorluğu ile Margos Antlaşması’nı yapmıştır. – Mete
 • Soru

  Uygurlar alfabelerini oluştururken,
  I. Arap,
  II. Latin,
  III. Soğd
  alfabelerinin hangilerinden etkilenmiştir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Soru

  I. Göktürkler: Gök Tanrı Dini
  II. Uygurlar: Manihaizm
  III. Hazarlar: Hristiyanlık
  IV. Macarlar: Musevilik
  V. Gazneliler: Müslümanlık
  Yukarıda bazı Türk devletleri ve onların din ve inanç sistemlerine yer verilmiştir. Bu eşlemede yapılan hata, hangi devletlerin yer değiştirmesiyle giderilebilir?

  • I ve III
  • I ve IV
  • II ve III
  • III ve IV
  • II ve V
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türklerde gök bilimi alanında bilgi birikimi olduğuna kanıttır?

  • On iki hayvanlı takvimin oluşturulması
  • Tötö Kanalıʼnın açılması
  • Balbalların dikilmesi
  • Orhun Kitabeleriʼnin yazılması
  • Balık adı verilen şehirlerin kurulması
 • Soru

  Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

  • Alp Er Tunga
  • Bozkurt
  • Manas
  • Ergenekon
  • Oğuz Kağan
 • Soru

  I. Turan (Hilal) taktiği
  II. Hayvan figürleri
  III. İkili teşkilat
  Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki kavramların sanatta betimleme, savaş yöntemi ve devlet yönetimi alanlarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  • I, II, III
  • I, III, II
  • II, I, III
  • II, III, I
  • III, I, II
 • Soru

  Türk devletlerinde görülen ikili yönetim teşkilatı, aşağıdaki devletlerden hangisiyle uygulanmaya başlanmıştır?

  • Göktürk
  • Uygur
  • Hun
  • Tabgaç
  • Hazar
 • Soru

  I. Kiril
  II. Uygur
  III. Orhun
  Yukarıdaki alfabelerden hangileri Türklere özgüdür?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • I ve II
  • II ve III
 • Soru

  I. Kutlu Dağ Efsanesi
  II. Şine-Usu Yazıtı
  III. Yenisey Yazıtları
  Yukarıdakilerden hangileri Uygurlara aittir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız III
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Soru

  Aşağıdaki bilgilerden hangisi Uygurlara ait değildir?

  • Dönemlerinde Çin Seddiʼnin yapılması
  • Tapınak yapımına önem verilmesi
  • Karabalgasun yazıtlarının dikilmesi
  • Maniheizm dininin kabul edilmesi
  • Yerleşik hayata geçilmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir