in ,

KPSS/Tarih Deneme-1

 • Soru

  İkinci Göktürk Devleti’nin yıkılmasında;
  I. Uygurlar,
  II. Karluklar,
  III. Basmiller
  devletlerinden hangileri etkili olmuştur?

  • Yalnız I
  • I ve II
  • I ve III
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  I. Kumanlar
  II. Oğuzlar
  III. Peçenekler
  Malazgirt Savaşı’nda, yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri taraf değiştirerek Selçuklu Devleti’nin savaşı kazanmasını sağlamıştır?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • I ve III
  • II ve III
 • Soru

  Timur İmparatorluğu dönemine ait olan ve Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu kanıtlamaya çalışan edebî eser aşağıdakilerden hangisidir?

  • Muhakemet’ül Lügateyn
  • Şehname
  • Divan-ı Lügat’it Türk
  • Kutadgu Bilig
  • Divan-ı Hikmet
 • Soru

  Osmanlı Devleti’nde, sadrazam aşağıdakilerden hangisinin döneminden itibaren divan toplantılarına başkanlık etmeye başlamıştır?

  • Yavuz Sultan Selim
  • III. Selim
  • Fatih Sultan Mehmet
  • Kanuni Sultan Süleyman
  • II. Mahmut
 • Soru

  Osmanlı Devleti’nde hanedan üyeleri dışında Avrupa’daki gibi aristokrat bir sınıfın oluşmamasında;
  I. tımar,
  II. müsadere,
  III. malikane
  sistemlerinden hangilerinin uygulanması etkili olmuştur?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  Osmanlı Devleti’nde;
  I. akıncılar,
  II. tımarlı sipahiler,
  III. Yeniçeriler
  askerî sınıflarından hangileri Türkmen kökenli askerlerden oluşuyordu?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı şehzadelerinin sancak beyliği yaptığı şehirlerden biri değildir?

  • Manisa
  • Edirne
  • Trabzon
  • Amasya
  • Kütahya
 • Soru

  Osmanlı Devleti, Duraklama Dönemi’nde nakit para ihtiyacını gidermek amacıyla;
  I. tımar toprakların iltizama verilmesi,
  II. iç borçlanmaya gidilmesi,
  III. malikane sistemine geçilmesi
  uygulamalarından hangilerine başvurmuştur?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • I ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılın sonlarından itibaren dirliklerin usulsüz verilmesi sonucunda tımar sisteminin bozulmasıyla;
  I. tarım,
  II. askerlik,
  III. güvenlik
  alanlarının hangilerinde aksaklıklar ortaya çıkmıştır?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • I ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  XIX. yüzyılda ortaya çıkan;
  I. Kırım Savaşı,
  II. Mısır Sorunu,
  III. Yunan İsyanı
  gelişmelerinin hangilerinde İngiltere Osmanlı Devleti’yle birlikte hareket etmiştir?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  İkinci Mahmut Dönemi’nde tımar sisteminin kaldırılması;
  I. Ayanların ortadan kalkması,
  II. Redif birliklerinin kurulması,
  III. İltizam sisteminin yaygınlaşması
  gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız III
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  Osmanlı Devleti’nde Genç Osmanlılar (Jön Türkler);
  I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi,
  II. Kanunuesasi’nin hazırlanması,
  III. Abdülaziz’in tahttan indirilmesi
  gelişmelerinin hangilerinde etkili olmuştur?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda Kanal Cephesi’nde;
  I. İngiltere,
  II. İtalya,
  III. Fransa
  devletlerinden hangileriyle savaşmıştır?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız III
  • I ve II
  • I ve III
 • Soru

  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgallere karşı mücadele eden;
  I. Kilikyalılar,
  II. Milli Kongre,
  III. Doğu Anadolu Müdafaa-i hukuku milliye
  cemiyetlerinden hangileri İstanbul’da kurulmuştur?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız III
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Soru

  Sivas Kongresi’nde karara bağlanan konular arasında;
  I. TBMM’nin açılması,
  II. İstanbul Hükûmeti’nin düşürülmesi,
  III. Batı Cephesi’nin açılması
  durumlarından hangileri yer alır?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız III
  • I ve II
  • II ve III
 • Soru

  Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde ortaya çıkan;
  I. Amasya Görüşmeleri,
  II. Londra Konferansı,
  III. Bilecik Görüşmeleri
  gelişmelerinden hangileri İstanbul Hükûmeti ile Anadolu Hareketini uzlaştırmak amacına yöneliktir?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • I ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  Sakarya Savaşı’ndan sonra TBMM ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması’na;
  I. İtalya,
  II. İngiltere,
  III. Sovyet Rusya
  devletlerinden hangileri tepki göstermiştir?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • I ve III
  • II ve III
 • Soru

  Milli Mücadele Dönemi’nde TBMM Hükûmeti;
  I. İngiltere,
  II. Fransa,
  III. Sovyet Rusya
  devletlerinden hangileriyle yaptığı antlaşmalarda Misakımillî sınırlarından taviz vermiştir?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  Türkiye, Lozan Barış Antlaşması’nın geçici bir maddesinden dolayı, 1929 yılına kadar;
  I. dış ticarete müdahalede bulunma,
  II. gümrük tarifelerini değiştirme,
  III. dış borç alma
  haklarının hangilerinden yoksun kalmıştır?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  Cumhuriyet Dönemi’nde ortaya çıkan Şeyh Sait İsyanı aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamamıştır?

  • Nasturi ayaklanmasına
  • Takririsükûn Kanunu’nun çıkarılmasına
  • İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına
  • Hükûmet değişikliğine
  • Irak sınırının belirlenmesine
 • Soru

  Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, aşağıdaki devlet adamlarından hangisini hükûmeti kurmakla görevlendirmiştir?

  • Ali Fethi Okyar
  • İsmet İnönü
  • Kâzım Karabekir
  • Fevzi Çakmak
  • Celal Bayar
 • Soru

  Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkanlarda ve dünyada barışın sağlanmasındaki büyük katkılarından dolayı, Atatürk’ü 1934’te Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermiştir?

  • Azerbaycan
  • Yunanistan
  • Sovyet Rusya
  • Fransa
  • Afganistan
 • Soru

  Cumhuriyet Dönemi’nde ortaya çıkan;
  I. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının uygulanması,
  II. Ekonomide devletçiliğin benimsenmesi,
  III. Millî ekonomi ilkesinin benimsenmesi
  gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

  • I, II, III
  • I, III, II
  • II, III, I
  • III, II, I
  • III, I, II
 • Soru

  I. Yabancı ırk ve millet adlarının soyadı olarak kullanılmaması
  II. Tanık olmada kadın – erkek eşitliğinin sağlanması
  III. Milletvekillerinin yemin şeklinin değişmesi
  Yukarıda verilen gelişmeler milliyetçilik, halkçılık ve laiklik ilkeleriyle ilişkisi açısından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

      MilliyetçilikHalkçılık     Laiklik

  •       l        ll         lll

  •       ll         lll         l

  •       lll         ll         l

  •       ll         l         lll

  •       l         lll         ll

 • Soru

  Briand-Kellogg Paktı;
  I. SSCB,
  II. Fransa,
  III. ABD
  devletlerinden hangilerinin öncülüğünde kurulmuştur?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin yayılmacı politikalarına karşı Türkiye;
  I. Balkan Paktı,
  II. Bağdat Paktı,
  III. NATO
  örgütlerinden hangilerine üye olmuştur?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız III
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  Aşağıdakilerin hangisinde Avrupa Birliği’nin genişlemesinin Merkezî Doğu Avrupa devletlerini kapsaması ve adaylık başvurusunda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmesi için karşılaması gereken kriterler belirlenmiştir?

  • Maastricht Zirvesi
  • Kopenhag Zirvesi
  • Helsinki Zirvesi
  • Lüksemburg Zirvesi
  • Cardiff Zirvesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir