in

KPSS/Ortaöğretim Tükçe Çıkmış Sorular(2016)-2

 • Soru

  Bir kamyon, alnını irili ufaklı, yedi renk farla süslemiş, gösteri yapıyor. Yaktığı farlarla karşıdan gelenlerin gözünü alıyor. Kamyonun giriştiği bu gösteri çabası, Bayram’ı delirtmeye yetiyor. Kamyon, suyla kaplı asfaltta bulanık renkler bırakarak ilerliyor. Yolun sağında ve solunda akıl almaz bir curcunayla kaynaşan her şey tek çizgi hâlinde Bayram’ın gözlerinin iki yanından akıp geçiyor.
  Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinin hangilerinden yararlanılmıştır?

  • Öyküleyici – betimleyici
  • Açıklayıcı – kanıtlayıcı
  • Betimleyici – açıklayıcı
  • Tartışmacı – öyküleyici
  • Kanıtlayıcı – tartışmacı
 • Soru

  Kadercilik, genel anlamda insanın kendi hayatını kontrol altında tutma ve yönetme çabasına girmeden kendisini olayların akışına bırakması demektir. Kaderciliği kader inancıyla karıştırmamak gerekir. Kadercilik anlayışına göre, insanın başına gelecekler önceden bellidir, olacağa çare yoktur ve yazgı değiştirilemez. Kadere teslim olmak gerekir. O hâlde —-.
  Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  • herkesin kaderi yalnızca kendisine özgüdür
  • kaderde kişisel iradenin etkisi yoktur
  • hayatın akışı kişinin alacağı kararlara bağlıdır
  • kişinin sorumluluk alması tehlikeli ve risklidir
  • kaderi belirleyen sebepler değil sonuçlardır
 • Soru

  Aile, hem kavram hem de kurum olarak insanlık tarihi kadar eskidir. Bir yandan insanlık tarihindeki, diğer yandan toplumların kendi tarihî seyirlerindeki gelişmelere paralel olarak aile kavramının kapsamı değişmiştir. En eski toplumlardan başlayarak yerleşik tarım toplumuna, sonra da ticaret ve sanayi toplumuna gelinceye kadar aile kavramı farklı anlam ve içerikler kazanmıştır.
  Bu parçaya göre aile kurumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  • Ekonomik dönüşümlerin üzerinde etkili olmuştur.
  • Toplumların biçimlenmesinde belirgin bir rol oynamıştır.
  • Toplumlarda görülen ilerlemelerden etkilenmiştir
  • Çağdaş toplumlarda, önemi giderek azalmaktadır
  • Tarihî dönemlerin belirlenmesinde önemli bir ölçüttür
 • Soru

  Evinizde balık beslemek isteseydiniz nasıl bir akvaryum seçerdiniz? Basit bir cam fanus mu yoksa donanımlı dev bir akvaryum mu? Göz zevkinize göre yapacağınız seçim, balıklar için yaşamsal öneme sahiptir. Yapılan bir araştırmada, küçük, basit ve donanımsız akvaryumlardaki balıkların daha saldırgan oldukları gözlemlenmiş. Çeşitli nesnelerle donatılmış büyük akvaryumlarda ise balıkların diğer balıklarla kapışmak yerine enerjilerini ortamı keşfetmeye harcadıkları tespit edilmiş. Araştırma bulguları, balıkların kendilerine ait bir alana ihtiyaç duydukları gerçeğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla akvaryum alırken bu bilgiye göre seçim yapmanız balıklar açısından büyük önem taşımaktadır.
  Bu parçada sözü edilen araştırmanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  • Akvaryum ortamının balıkların davranışlarına etkisi
  • Akvaryum ve balık türü seçiminde insanların tercihi
  • Akvaryum ortamındaki balıkların birbiriyle iletişimi
  • Akvaryum şartlarının balıkların beslenmesine etkisi
  • Akvaryum hacminin balıkların algılama gücüne etkisi
 • Soru

  Bizans’tan bugüne kalan tek yer altı zindanı Anemas, “işkence müzesi” hâline getirildi. Haliç’e yakın eski sur duvarlarına bitişik olan bu zindan, 14 hücreden oluşuyor. XI. yüzyılın sonlarında Bizans tahtına geçen I. Aleksios Komnenos’un kızı Anna’nın babasına dair yazdığı eserden öğrendiğimize göre Anemas, Arap soyundan gelen Müslüman bir askerdi. İmparatora suikast suçundan tutuklanmış, Anna’nın kendisine duyduğu ilgi sayesinde gözlerine mil çekilmekten kurtularak burada hapsedilmişti. İmparatorun inşa ettirdiği bu zindan, o zamandan beri Anemas’ın adıyla anılmaya başlandı.
  Bu parçada Anemas Zindanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  • Tarihsel açıdan taşıdığı öneme
  • Kaç yılda tamamlandığına
  • Kim tarafından yaptırıldığına
  • Nerede inşa edildiğine
  • Günümüzdeki kullanım amacına
 • Soru

  Pozitif bilimler alanında XVIII. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler astronomi açısından büyük önem taşır. Newton fiziği, matematik çalışmaları ve teleskop yapımındaki gelişmeler sayesinde astronomi oldukça ilerlemiştir. Bu ilerleme, Aristo felsefesine bağlı alışılagelmiş dünya görüşünün sonu olarak düşünüldüğü gibi, yepyeni felsefi ve bilimsel bakış açılarının ortaya çıkması anlamına da gelmektedir.
  Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

  • Aristo felsefesinin, XVIII. yüzyıldaki bilimsel ilerlemelerle güç kazandığına
  • Fizik ve matematik gibi alanlarda XVIII. yüzyılda ilerlemeler kaydedildiğine
  • Teleskop teknolojisindeki ilerlemenin astronomi alanına etkisine
  • XVIII. yüzyılda, bilimin yanı sıra farklı felsefi görüşlerin de geliştirildiğine
  • XVIII. yüzyılda, bilimin yanı sıra farklı felsefi görüşlerin de geliştirildiğine
 • Soru

  22. – 23. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.


  Çocukların gerçek ile hayalî olanı ayırt etme becerisi ileri yaşlarda gelişir. Üç yaş öncesi çocuklar için televizyonda görülen her şey gerçektir; bu yüzden televizyon yana eğilirse ekrandaki bir bardak suyun da döküleceğini zannederler. Üç yaşından sonra ise televizyondaki gerçekliğin yaşamımızdaki gerçeklikten bir ölçüde farklılık gösterdiğini anlamaya başlarlar. Dolayısıyla çocuklar özdeşim kurdukları sanal kahramanlarla yatıp kalkabilir, tıpkı o çizgi kahramanlar gibi olmak isteyebilir, onun gibi kötülerle savaşıp kavga ettikleri bir dünya kurabilir. Ancak çok fazla televizyon izleyen çocuklar, sürekli izledikleri sanal dünyada yaşamaya alışırlarsa, bu farkındalığın gelişimi gecikir ve gerçek hayata uyum sorunları yaşamaya başlarlar. Bunun trajik bir örneği sevdiği çizgi film kahramanı gibi uçacağını zannedip evlerinin üst katından atlayan çocukla ilgili haberdir. Bu trajik olay aynı zamanda bizi, çocukların dünyasını anlamaya ve gerekli önlemleri almaya sevk eden önemli bir uyarıcı olmuştur. Bir şeye atfedilen gerçeklik ne kadar fazla ise ondan etkilenmemiz de o derece fazla olacağından gerçeği ve hayali ayırt edemeyen küçük çocukların televizyondan etkilenmelerinin daha büyük boyutlarda olduğunu görebiliriz.


  Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  • Gerçek ile hayal dünyası arasındaki ilişkiler çocuğun hayatında büyük etkiye sahiptir
  • Çocukların çizgi filmlere verdiği tepkiler gerçeği algılama süreçlerini de etkiler.
  • Çocukların televizyonu ebeveyn gözetimi altında izlemesi gelişimleri için gereklidir.
  • Televizyon karşısında geçirilen vakit arttıkça, çocuk üzerindeki olumsuz etki artar.
  • Çizgi filmler sayesinde ebeveynin çocuğun hayatı üzerindeki denetimi kolaylaşır.
 • Soru

  Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

  • Gerçek ile sanalı ayırmada tüm çocuklar aynı gelişim çizgisini mi takip eder?
  • Çizgi film seyreden çocukları bekleyen tehlikeler neler olabilir?
  • Çocukta gerçeklik algısının gelişmesinin yaş ile nasıl bir ilişkisi vardır?
  • Çizgi film yapımcıları çocuğun gelişim sürecini ne kadar dikkate almaktadır?
  • Çocuğun benimsediği kahramanlarla özdeşim kurmasının sonuçları neler olabilir?
 • Soru

  24. – 26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.


  Bir coğrafyacıya “Ada nedir?” diye sorduğunuzda nasıl bir cevap alırsınız? Coğrafi konumu, yüzey şekilleri, yüz ölçümü, nüfusu ve iklimi incelenen, her yanı suyla çevrili olan kara parçasıdır ada onun için. Peki, bir yazar için adanın anlamı nedir? Yazar, öncelikle ada diye tanımlanan yer biçiminin doğal yapısında bulunan birtakım özelliklere, bu özelliklerin kendisine sağlayacağı anlatım imkânlarına ilgi duyar. Mesela bütün adalarda dışarıdan ayrılmış, kendiyle sınırlanmış olma hâli vardır. Her ada, bir bakıma bütünden ayrılmış, dünyayı veya ana karayı uzağında, dışında bırakmıştır. Adada yaşayan bir kimse için dört bir yanını çepeçevre kuşatan denizlerin ötesindeki dünya, “dışarı”dır. Ada-dünya ilişkisinde göze çarpan bu içeri-dışarı karşıtlığı bütün adalar için geçerlidir. Çünkü her ada, alabildiğine geniş, sonsuz, karmaşık dış dünya ile karşılaştırıldığında, sınırları belli olan bir yaşama alanıdır. Yazar da ada dendiği zaman kendini bu yaşam alanının içinde bulur.


  Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  • Edebiyatta ada kavramı daha çok soyut nitelikleriyle öne çıkar.
  • Ada, ortak bir tanım üzerinde uzlaşılamayan kavramların başında gelir
  • Edebiyat ile bilim zaman zaman birbiriyle çelişen kavramlar kullanır
  • Edebiyat, ele aldığı kavramları okura sunarken gerçeklikten uzaklaştırır.
  • Kavramlara yüklenen anlamlar bakış açısına göre değişkenlik gösterir.
 • Soru

  Bu parçada sözü edilen yazara göre ada kavramının temel niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

  • Çağrışım alanlarının sınırlılığı
  • Gerçekliği yansıtmadaki yetersizliği
  • Dış dünyadan yalıtılmışlığı
  • Anlamının değişmezliği
  • Tanımlanmasının zorluğu
 • Soru

  Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  • Örneklemeye yer verilmiştir.
  • Karşılaştırma yapılmıştır
  • Tanımlamaya başvurulmuştur.
  • Genellemelere başvurulmuştur.
  • Benzetmelerden yararlanılmıştır.
 • Soru

  27. – 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.


  Üç katlı bir apartmanın her katında ikişer daire bulunmaktadır. Avcı, Bakır, Cevizci, Duman, Ekici ve Fırtına ailelerinin oturduğu dairelere ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:
  • Her dairede yalnızca bir aile oturmaktadır.
  • Avcı ailesi en üst kat olan üçüncü katta oturmaktadır.
  • Cevizci ailesi, Ekici ailesinin üstündeki katlardan birinde oturmaktadır.
  • Fırtına ailesi, Cevizci ailesinin üstündeki katlardan birinde oturmaktadır.


  Buna göre Bakır ailesi
  I. birinci,
  II. ikinci,
  III. üçüncü
  katlardan hangilerinde oturuyor olabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • I ve II
  • II ve III
 • Soru

  Aşağıdaki ailelerden hangileri aynı katta oturuyor olamaz?

  • Avcı ve Fırtına
  • Bakır ve Cevizc
  • Bakır ve Duman
  • Bakır ve Ekici
  • Duman ve Ekici
 • Soru

  Her kattan bir ailenin katılımıyla apartman yönetim kurulu oluşturulmuştur.
  Buna göre yönetim kurulundaki aileler aşağıdakilerden hangileri olabilir?

  • Avcı, Duman ve Fırtına
  • Bakır, Cevizci ve Ekici
  • Bakır, Duman ve Ekici
  • Cevizci, Duman ve Ekici
  • Duman, Ekici ve Fırtına
 • Soru

  Cevizci ve Duman ailelerinin aynı katta oturduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Bakır ailesi birinci katta oturmaktadır
  • Ekici ailesi ikinci katta oturmaktadır.
  • Fırtına ailesi ikinci katta oturmaktadır.
  • Bakır ve Ekici aileleri farklı katlarda oturmaktadır.
  • Avcı ve Fırtına aileleri farklı katlarda oturmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir