in

KPSS/Ortaöğretim Tarih Çıkmış Sorular(2016)-2

 • Soru

  16-25 Ağustos 1919 tarihinde toplanan Alaşehir Kongresi’nde, Yunan zulmüne karşı mücadeleye devam edileceği vurgulandıktan sonra, saltanat makamına bağlı olunduğu, bölgenin ve ülkenin kurtarılmasının amaçlandığı açıklanmıştır.
  Buna göre Alaşehir Kongresi ile ilgili;
  I. Osmanlı yönetimine karşı olunmadığı,
  II. bağımsızlık vurgusu yapıldığı,
  III. millî egemenliğin amaçlandığı
  çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

  • Yalnız III
  • I ve II
  • I ve IIl
  • II ve III
  • l, II ve III
 • Soru

  Sivas Kongresi’nin, Erzurum Kongresi’ne göre daha az delegeyle toplanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  • Güvenlik endişesi
  • Maddi imkânsızlıklar
  • Batı Anadolu’da da kongrelerin toplanması
  • Erzurum Kongresi’nin başarısız görülmesi
  • Bazı bölgelerin işgal altında bulunması
 • Soru

  • Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır.
  • Mebuslar Meclisinin hemen toplanması ve hükûmet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi için çalışılacaktır.
  • Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
  Bu kararlar aşağıdaki kongrelerin hangisinde alınmıştır?

  • Pozantı Kongresi
  • Afyon Kongresi
  • Erzurum Kongresi
  • Edirne Kongresi
  • Balıkesir Kongresi
 • Soru

  Millî Mücadele Dönemi’nde yapılan;
  I. Gediz,
  II. Birinci İnönü,
  III. İkinci İnönü,
  IV. Kütahya-Eskişehir,
  V. Sakarya
  savaşlarının hangilerinde Türk askeri başarılı olmuştur?

  • I, II ve III
  • I, III ve IV
  • I, II ve V
  • II, III ve IV
  • II, III ve V
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele sırasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?

  • İstiklal Marşı’nın kabulü
  • TBMM’nin açılması
  • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabulü
  • Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması
  • Yıldırım Orduları Grup Komutanlığının kurulması
 • Soru

  1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Krizi, Türkiye’de siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki gelişmeleri etkilemiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu krizin etkili olduğu dönemdeki gelişmelerden biri değildir?

  • Devletçilik ilkesinin Cumhuriyet Halk Fırkasının programına girmesi
  • Halkevlerinin faaliyete geçmesi
  • Menemen’de rejim karşıtı bir olayın çıkması
  • İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanması
  • Serbest Cumhuriyet Fırkası adıyla yeni bir muhalefet partisinin kurulması
 • Soru

  İtilaf Devletleri’nin, Mudanya Ateşkes Anlaşması’ndan sonra yapılacak barış görüşmelerine, TBMM Hükûmeti ile İstanbul Hükûmetini birlikte davet etmeleri, aşağıdakilerden hangisine gerekçe oluşturmuştur?

  • Saltanatın kaldırılmasına
  • Nisab-ı Müzakere Kanunu’nun çıkarılmasına
  • 1921 Anayasasının kabul edilmesine
  • İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına
  • Meclis-i Mebusanın kapatılmasına
 • Soru

  17 Şubat 1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu, aşağıdaki devletlerin hangisinin Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

  • Fransa
  • İsviçre
  • İtalya
  • Almanya
  • İngiltere
 • Soru

  “Biz, Batılılar ne yaptıysa aynısını yapmak değil, nasıl yaptılarsa öyle yapmak istiyoruz.”
  Atatürk Dönemi’nin tanıklarından olup Türk Tarih Kurumunun başkanlığını da yapan Hasan Cemil Çambel’in bu sözünden hareketle, Türk İnkılabı’nın Batılı modelden almayı hedeflediği temel unsur, aşağıdakilerden hangisidir?

  • Yöntem bilgisi
  • Maddi destek
  • Yetişmiş eleman
  • Teknik araç
  • Basılı kaynak
 • Soru

  Birinci TBMM’de kabul edilen kanunlardan biri de kömür havzalarında çalışan işçilerin sosyal hakları ve güvenlikleriyle ilgilidir.
  Bu kanunun aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

  • Halkçılık
  • Laiklik
  • İnkılapçılık
  • Milliyetçilik
  • Cumhuriyetçilik
 • Soru

  Aşağıdaki devletlerden hangisi, Türkiye’nin Balkan Antantı’nı oluşturma çabalarına karşı çıkmıştır?

  • İngiltere
  • Yugoslavya
  • Romanya
  • Bulgaristan
  • Fransa
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir?

  • Maginot Hattı: Almanya’nın Avrupa’da yayılma politikasının bir gerekçesi
  • OPEC: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
  • Balfour Deklarasyonu: Yahudi devleti kurulması sorununda bir dönüm noktası
  • SEATO: Amerika’nın Asya’da etkinliğini artırmak için kurduğu Güneydoğu Asya Antlaşma Teşkilatı
  • Basmacı Hareketi: Çarlık Rusyası egemenliğindeki Türklerin bağımsızlığı için mücedele eden kuvvetler
 • Soru

  Cumhuriyet Halk Partisinin yaklaşık 27 yıl süren iktidarı, aşağıdaki siyasi partilerden hangisinin seçimi kazanmasıyla son bulmuştur?

  • Millet Partisi
  • Millî Kalkınma Partisi
  • Demokrat Parti
  • Adalet Partisi
  • Hürriyet Partisi
 • Soru

  SSCB’nin dağılmasının ardından 11 cumhuriyetin katılımıyla 21 Aralık 1991’de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurulmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi, Bağımsız Devletler Topluluğunun kurucu üyeleri arasında yer almamıştır?

  • Azerbaycan
  • Gürcistan
  • Ermenistan
  • Türkmenistan
  • Ukrayna

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir