in

KPSS/Ortaöğretim Tarih Çıkmış Sorular(2016)-1

 • Soru

  I. Teoman
  II. Mete Han
  III. Kutluk Kağan
  Yukarıdakilerden hangileri Asya Hun Devleti’ne hükümdarlık yapmıştır?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • l ve ll
  • ll ve lll
 • Soru

  1058 yılında Abbasî Halifesi’nin Tuğrul Bey’e “Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı” unvanını vermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Büveyhîlerin Bağdat’taki hâkimiyetlerine son vermesi
  • Gazneli Mesud’u Dandanakan Savaşı’nda yenmesi
  • Bizans ordusunu Pasinler Savaşı’nda yenmesi
  • Karahanlılara karşı başarı sağlaması
  • Ani Kalesi’ni fethetmesi
 • Soru

  Anadolu Selçuklu Devleti’nde veliaht ilan edilen kişi ya başkentte bulunur ya da merkeze yakın bir şehre melik olarak görevlendirilirdi.
  Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu savunulamaz?

  • Sultanın ölümü durumunda ülkede iç karışıklıkların çıkmasını önlemek
  • Veliahtı devlet yönetimine hazırlamak
  • Sultanın sefere çıkması hâlinde başkentin güvenliğini sağlamak
  • Merkezî devlet yapısını devam ettirmek
  • Şehirlerde valilerin yetkilerini artırmak
 • Soru

  Osmanlı tarihinde Osman Bey’in ardından devletin ikinci kurucusu olarak tanımlanan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

  • I. Bayezit
  • I. Mehmet
  • I. Murat
  • Orhan Gazi
  • II. Murat
 • Soru

  Osmanlı Devleti’nde;
  I. ürün üzerinden vergi alınması,
  II. üretimin tarıma dayalı olması,
  III. fethedilen toprakların padişaha ait olması
  durumlarından hangilerinin toprakların boş bırakılmasına izin verilmemesinin nedenleri arasında olduğu savunulabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin hazinesinden sorumlu görevlidir?

  • Nişancı
  • Vezir-i Azam
  • Defterdar
  • Kadıasker
  • Şeyhülislam
 • Soru

  İrad-ı Cedit hazinesinin oluşturulmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

  • İlk Türk matbaasının açılması
  • Asâkir-i Mansure-i Muhammediyenin kurulması
  • Yeniçeri Ocağının kaldırılması
  • Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması
  • Yeni saraylar yapılması
 • Soru

  Aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yanlıştır?

  • Harem: Saray kadınlarının gündelik yaşamlarını geçirdikleri ve eğitildikleri saray bölümü
  • Fetret Devri: Osmanlı Devleti’nde taht kavgalarının yaşandığı 1402-1413 yıllarını kapsayan dönem
  • Has: Üst düzey devlet yöneticilerine verilen ve geliri yüz bin akçeden fazla olan dirliklerin ismi
  • Cizye: Gayrimüslimlerden askerlik hizmeti karşılığı alınan vergi
  • Sıbyan Mektebi: Padişah çocuklarının yetiştirildiği saray okulu
 • Soru

  Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Ceride-i Havadis
  • Takvim-i Vekayi
  • Tercüman-ı Ahval
  • Tasvir-i Efkar
  • Tercüman-ı Hakikat
 • Soru

  Mustafa Reşit Paşa’nın Sultan Abdülmecit adına kaleme aldığı ve devlet idaresinde kökten değişikler öngören Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839’da ilan edildiğinde pek çok açıdan yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu fermanla hedeflenen reformlar arasında yer almaz?

  • Bütün vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması
  • Müsadere usulünün kaldırılması
  • Meşruti yönetimin ilan edilmesi
  • Vergi vermede adaletin sağlanması
  • Askerlik süresinin kısaltılması
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri olduğu söylenemez?

  • Sened-i İttifak’ın kabul edilmesi
  • Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
  • Kanunuesasi’nin yürürlüğe girmesi
  • Mebusan Meclisinin açılması
  • Islahat Fermanı’nın yayımlanması
 • Soru

  İtalyanlar Millî Mücadele yıllarında, Yunanlılar ve Fransızların yaptıkları gibi baskı ve korku metodunu takip etmeyip kendilerini halka sevdirme, benimsetme ve yöre halkıyla çatışmaya girmeden işgal bölgelerine nüfuz etme yolunu benimsemişlerdir.
  Aşağıdakilerden hangisi İtalyanların bu politikasına örnek gösterilemez?

  • Ankara Hükûmetinin siyasi taleplerini tümüyle kabul etmeleri
  • Antalya-Burdur, Burdur-Korkuteli arasında otomobillerle yolcu taşıma hizmeti gerçekleştirmeleri
  • Yunan işgali altında bulunan bölgelerdeki Türk tüccarlara “himaye vesikası” vermeleri
  • İşgal bölgelerinde ücretsiz sağlık, eğitim ve gıda hizmetleri sağlamaları
  • İtalyan askerlerinin çocuklara zaman zaman kartpostal ve çikolata dağıtmaları
 • Soru

  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Orta Asya Türkleri ile birleşmek için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

  • Irak
  • Kanal
  • Kafkas
  • Çanakkale
  • Yemen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir