in ,

KPSS Önlisans/Tarih Çıkmış Sorular(2016)-2

 • Soru

  Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı aşağıdakilerin hangisinde millî marş olarak kabul edilmiştir?

  • Temsilciler Kurulunda
  • Mebusan Meclisinde
  • Türkiye Büyük Millet Meclisinde
  • Sivas Kongresi’nde
  • Âyan Meclisinde
 • Soru

  Aşağıdakilerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurulamaz?

  • l. İnönü Zaferi’nin kazanılması: Londra Konferansı’nın toplanması
  • İstanbul’un işgal edilmesi: TBMM’nin açılması
  • Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi: Mustafa Kemal’in başkomutan olması
  • Sakarya Zaferi’nin kazanılması: Misakımillî’nin ilan edilmesi
  • Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması: Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması
 • Soru

  Saltanatın kaldırılmasının ardından istifa eden Osmanlı Hükûmetinin sadrazamı kimdir?

  • Ahmet İzzet Paşa
  • Tevfik Paşa
  • Salih Paşa
  • Damat Ferit Paşa
  • Ali Rıza Paşa
 • Soru

  Çok partili hayata geçişin ilk denemelerinde, aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gibi siyasi partilerin kurulmasında etkili olan muhalif grup arasında yer almamıştır?

  • Rauf Orbay
  • Refet Bele
  • Kâzım Karabekir
  • Ali Fuat Cebesoy
  • Fevzi Çakmak
 • Soru

  • Öğretim programlarının halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekle getirilmesi,
  • eğitim sistemi millî olacak şekilde ilk ve ortaöğretim programlarının düzenlenmesi,
  • Okul açılmasının Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlanması
  Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilmiştir?

  • Köy Enstitülerinin kurulmasıyla
  • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un çıkarılmasıyla
  • Yeni Türk harflerinin kabul edilmesiyle
  • Üniversite Reformu’nun yapılmasıyla
  • Millet Mekteplerinin açılmasıyla
 • Soru

  I. Devlet adına para basmak
  II. Ulusal bankalarla rekabet etmek
  III. Türk lirasının değerini korumak
  Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görevleri arasında yer almaz?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız III
  • l ve ll
  • ll ve lll
 • Soru

  Atatürk’e göre devletçilik, güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirmenin temel bir aracıdır.
  Devletçilik ilkesinin benimsenmesinde;
  I. Özel teşebbüsün yeterli düzeyde olmaması,
  II. Ekonomik ve toplumsal sıkıntıların yaşanması,
  III. 1929 Dünya Ekonomi Krizi’nin ortaya çıkması
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız III
  • I ve II
  • II ve III
  • l, II ve III
 • Soru

  Tarih tezinde Orta Asya ve Anadolu tarihlerini önemseyen Atatürk, özellikle 1930’lu yıllarda tarih çalışmalarına katkıda bulunmuştur.
  Atatürk’ün tarih anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  • Evrensel olmayan bir tarih anlayışı geliştirmiştir.
  • Bütünleştirici ve çağdaş bir tarih anlayışını savunmuştur.
  • Akıl ve bilimi tarih anlayışının merkezine koymuştur.
  • Türk kültürünün tarihsel gelişim sürecine önem vermiştir.
  • İslamiyet öncesi Türk tarihinin de araştırılmasına öncelik vermiştir.
 • Soru

  Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasında;
  I. İtalya’nın Habeşistan’ı işgali,
  II. Almanya’nın Versay Antlaşması’nı ihlal etmesi,
  III. Rodos ve On İki Ada’nın Yunanistan’a verilmesi
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız IIl
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında, Mussolini’nin iktidardan düşmesinin ardından toplanan ve Almanya’ya karşı Avrupa’da Normandiya kıyılarından ikinci bir cephe açılması kararının alındığı konferanstır?

  • Moskova
  • Yalta
  • Kahire
  • Tahran
  • Quebec
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Marshall Planı’nın amaçları arasında yer alır?

  • Bloklar arasındaki silahlanmayı sınırlandırmak
  • ABD’yi Avrupa ülkelerinden soyutlamak
  • Yugoslavya’nın Doğu Bloku’na katılımını sağlamak
  • Avrupa ülkelerinde ekonomik kalkınmayı sağlamak
  • Avrupa Birliği’nin kurulmasına ortam oluşturmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir