in ,

KPSS Önlisans/Tarih Çıkmış Sorular(2016)-1

 • Soru

  Tarihte pek çok Türk kavmi, Doğu ve Orta Avrupa ile Balkanlar’a yerleşmiş, zamanla Türk kimliğini yitirerek Hristiyanlaşmıştır.
  Türk kavimlerinin kimliklerini yitirmesinde;
  l. ana yurtlarından gelen göçlerin azalması,
  II. zamanla bölgedeki siyasi üstünlüklerini kaybetmeleri,
  III. bölgedeki kültürlerle yakın ticari ve sosyal ilişki kurmaları
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  1118-1157 yılları arasında hükümdarlık yapmış olan ve Büyük Selçuklu Devleti’nin son sultanı olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Sencer
  • Melikşah
  • Berkyaruk
  • Muhammed Tapar
  • Kutalmış
 • Soru

  • Anadolu Selçuklu Devleti zayıflamaya başladı.
  • Savaş sonrasında Moğolların Anadolu’yu tahrip etmesi ticareti olumsuz etkiledi.
  • Moğolların önünden kaçan Türkmenler daha batıdaki bölgelere yerleşti.
  Bazı sonuçları verilen bu savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

  • Malazgirt
  • Miryokefalon
  • Yassıçemen
  • Kösedağ
  • Dandanakan
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’a geçişini kolaylaştıran durumlardan biridir?

  • Anadolu’daki bazı Türk beylerinin Timur’a sığınması
  • Papalığın, Ortodoks ve Katolik mezheplerini birleştirme çabaları
  • Karesioğulları’nın deniz gücünün Osmanlı Devleti’ne katılması
  • Kırım Hanlığı ordusunun Osmanlılara destek vermesi
  • Bazı Osmanlı şehzadelerinin Bizans Devleti’ne sığınması
 • Soru

  Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde donanma gücüyle kuşatılmasına karşın Turgut Reis’in şehit düşmesinin ardından kuşatma kaldırıldığı için ele geçirilememiş olan yer aşağıdakilerden hangisidir?

  • Malta
  • Kıbrıs
  • Rodos
  • Girit
  • Sicilya
 • Soru

  XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eyaletlerin salyaneli ve salyanesiz olarak gruplandırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?

  • Timar Sistemi’nin her bölgede uygulanmaması
  • Her eyaletin gelir miktarının farklı olması
  • Eyalet sınırlarının çok geniş olması
  • Eyaletlerde farklı etnik unsurların bulunması
  • Ülke nüfusunun giderek artması
 • Soru

  Osmanlılar, Balkanlar’da fethettikleri yerlere Anadolu’dan götürdükleri Türkleri yerleştirmişlerdir. Bu yerleştirmelerde özellikle konargöçerleri tercih etmişlerdir.
  Osmanlı Devleti’nin izlediği bu iskân politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

  • Komşu ülkelerle iyi geçinmek
  • Anadolu’daki nüfus yoğunluğunu azaltmak
  • Fethedilen bölgelerde nüfus dengesini sağlamak
  • Devşirme usulünü uygulamaya koymak
  • Kültür etkileşimini önlemek
 • Soru

  Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin, Osmanlı elçisi olarak gönderildiği Avrupa şehri aşağıdakilerden hangisidir?

  • Paris
  • Viyana
  • Berlin
  • Londra
  • Roma
 • Soru

  Osmanlı Devleti’nde;
  I. Tanzimat Fermanı’nın hazırlanması,
  II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi,
  III. matbaanın kullanılmaya başlanması
  gelişmelerinin hangilerinde, Fransız İhtilali’nin etkisinin olduğu savunulabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • ll ve lll
  • l ve ll
 • Soru

  Reisülküttaplık, II. Mahmut Dönemi’nde aşağıdaki nazırlıklardan hangisine dönüştürülmüştür?

  • Maliye
  • Hariciye
  • Dâhiliye
  • Harbiye
  • Adliye
 • Soru

  Tarih öğretmeni Ferhat Bey, sınıfında Namık Kemal’in “Eski toplumsal yapıya uygarlığı oturtmanın yolu anayasa ve eğitimle gerçekleşir.” sözünü söylemiş ve sınıftaki öğrencilerden XIX. yüzyılda bu söz doğrultusunda yapılan ıslahatlara örnek vermelerini istemiştir.
  Öğrencilerden;
  • Şamil : I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi,
  • Halit : Kanunuesasi’nin kabulü,
  • Büşra : Rüştiye ve idadilerin açılması,
  • Tuğçe : Medreselerin kapatılması
  cevaplarını vermişlerdir.
  Buna göre öğrencilerden hangileri yanlış cevap vermiştir?

  • Şamil
  • Tuğçe
  • Halit ve Büşra
  • Büşra ve Tuğçe
  • Şamil ve Halit
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın, Balkanlar’daki Ortodoks ve Slav toplulukları kışkırtma politikasının da etkisiyle XIX. yüzyılda bağımsız olan devletlerden biri değildir?

  • Yunanistan
  • Bulgaristan
  • Sırbistan
  • Karadağ
  • Arnavutluk
 • Soru

  I. Dünya Savaşı’nın sonunda bozulan güçler dengesini yeniden tesis etmeyi amaçlayan ve Avrupa’da yeni bir düzenin kurulmasıyla sonuçlanan konferans aşağıdakilerin hangisinde toplanmıştır?

  • Londra
  • Berlin
  • Madrid
  • Paris
  • Roma
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?

  • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu: Yeni Türk devletinin ilk anayasası
  • Reddi İlhak Cemiyeti: Yunan işgaline karşı çıkan dernek
  • Temsilciler Kurulu: Önce Erzurum, ardından Sivas’ta yapılan kongreler sonucu oluşturulan yürütme kurulu
  • Felah-ı Vatan Grubu: Son Osmanlı parlamentosunda kurulan grup
  • Meclis-i Müessisan: Son Osmanlı parlamentosu
 • Soru

  Sivas Kongresi sonrasında oluşturulan, ilk sayısını Eylül 1919’da çıkaran ve bu dönemde Millî Mücadele’nin yayın organı olma özelliğini taşıyan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

  • İrade-i Milliye
  • İzmir’e Doğru
  • Tasvir-i Efkâr
  • Yeni Gün
  • İstikbâl

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir