in ,

KPSS/Coğrafya Deneme Testi-2

 • Soru

  Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Bu durum, Türkiye’nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe bazı özelliklerin değişmesine neden olur.
  Buna göre;
  I. Güneş ışınlarının yere düşme açısı azalır.
  II. Paralel dereceleri enleme bağlı olarak artar.
  III. Cisimlerin gölge boyu kısalır.
  IV. Üzerinden geçen paralel dairelerinin boyları uzar.
  verilenlerden hangileri bu durumun sonuçları arasında yer alır?

  • I ve II
  • I ve IIl
  • II ve III
  • II ve IV
  • III ve IV
 • Soru

  Eğimin azalmasına bağlı olarak hızı azalan akarsular, taşımış olduğu yüklerini eğimin azaldığı yerlerde biriktirerek biriktirme şekillerini oluşturur.
  Buna göre;
  I. birikinti yelpazesi
  II. dağ eteği ovası
  III. taban seviyesi
  verilenlerden hangileri bunlar arasında yer aldığı söylenebilir?

  • Yalnız I
  • l ve ll
  • l ve lll
  • Yalnız Il
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Türkiye’nin bulunduğu alanın önemli bir kısmı peneplen hâlindeyken III. Jeolojik Zaman’ın sonlarında tekrar yükselmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan biridir?

  • Akarsuların denge profiline ulaşmış olması
  • Kıvrım dağ sistemlerinin olması
  • Kıyı taraçalarının görülmesi
  • Yükseltisi az olan platoların bulunması
  • Akarsu biriktirme şekillerinin bulunması
 • Soru

  Rüzgârlar, yarı kurak ve özellikle de kurak bölgelerde en etkili dış kuvvetlerden biridir. Bu bölgelerde rüzgârlar; seyrek bitki örtüsü, şiddetli fiziksel çözülme ve diğer dış kuvvetlerin etkisiyle çeşitli aşınım ve birikim şekilleri oluşturur.
  Buna göre haritada verilen alanların hangilerinde rüzgar etkisi daha zayıftır?

  • I ve II
  • I ve IIl
  • II ve III
  • II ve IV
  • I ve IV
 • Soru

  Türkiye’de yer şekilleri ve yükseltinin kısa mesafede değişmesi, dağların kıyıya uzanış doğrultusu, eğim ve bakı koşulları gibi faktörlerin etkisiyle iklim bölgeleri arasında geçiş oldukça hızlıdır. Bunun yanı sıra ana iklim tipleri arasında kalan bazı alanlar bu iklimler arasında geçiş özelliği gösterir. Bu tür alanlar, komşu olduğu ana iklim bölgelerine ait birtakım özellikleri içinde barındırır.
  Buna göre verilen illerden hangisi böyle özelliğe sahip olduğu söylenebilir?

  • Konya
  • İzmit
  • Kırklareli
  • Bayburt
  • Şanlıurfa
 • Soru

  Sahip oldukları doğal ve beşerî özellikleriyle dünyanın diğer alanlarından ayrılan bölgelere şekilsel bölge denir.
  Buna göre aşağıda verilen bölgelerden hangisi bu kapsamda yer aldığı söylenemez?

  • Hizmet bölgeleri
  • İklim bölgeleri
  • Nüfus bölgeleri
  • Hidrografik bölgeler
  • Kültür bölgeleri
 • Soru

  Türkiye’de nem ve yağış ile ilgili hangisi söylenemez?

  • Dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki bağıl nem oranı, Ege kıyılarına oranla daha fazladır.
  • Kuraklığın oluşmasında yağış azlığı, buharlaşma oranının artması, beşerî faaliyetler gibi faktörler etkili olmuştur.
  • Türkiye’nin yer şekilleri yağış miktarının çok kısa mesafelerde farklılaşmasına neden olur.
  • Türkiye’de kış yağışları genel olarak orografik kökenlidir.
  • Karadeniz kıyılarında sıradağların kıyıya paralel uzanması ve yükseltisinin fazla olması, kuzeybatı yönlü rüzgârların denizden karaya doğru taşıdığı nemli hava kütlelerinin iç kesimlere ulaşmasını engeller.
 • Soru

  Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını birtakım doğal ve beşerî faktörler belirler. Yeryüzünde yerleşmelerin dağılışı dengeli olmadığı gibi Türkiye’de de dengeli değildir. Türkiye’de kıyıdan iç kesimlere ve batıdan doğuya gidildikçe yerleşmelerin sıklığı genellikle azalır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

  • Tuz Gölü çevresinde yağışın yetersiz olması, yerleşmeyi azaltmıştır.
  • İstanbul, İzmir gibi Türkiye’nin en büyük şehirleri deniz kıyısında kurulmuştur.
  • Muğla ve Hakkâri çevresinin dağlık ve engebeli olması, yerleşme olanaklarını kısıtlamıştır.
  • Doğu ve Batı Karadeniz Dağlarındaki ormanlık alanlarda yerleşmeler seyrektir.
  • Ağrı, Kars gibi şehirler; göç verdikleri için yerleşmenin seyrek olduğu alanlardır.
 • Soru

  Dağınık yerleşmelerde meskenler birbirinden uzak, araziye yayılmış ve patika yollar ile birbirine bağlanmıştır.
  Yukarıdaki bilgiye göre dağınık yerleşmelerle ilgili;
  I. alt yapı maliyetinin olması,
  II. yerleşmelerin kapladığı alanın dar olması,
  III. birincil ilişkilerin güçlü olması
  özelliklerden hangilerine ulaşılabilir?

  • Yalnız I
  • I ve II
  • I ve III
  • Yalnız II
  • Yalnız IIl
 • Soru

  Türkiye’de görülen toprak türleriyle bu topraklarda yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

  • Terra rossalar-Zeytin
  • Bozkır topraklar-Buğday
  • Vertisol topraklar-Ayçiçeği
  • Regosol topraklar-Patates
  • Kahverengi orman toprakları-Turunçgiller
 • Soru

  Mısır, beslenmenin yanı sıra hayvan yemi ve endüstride ham madde olarak kullanılmaktadır.
  Buna göre mısır;
  I. hayvan yemi üretimi,
  II. kâğıt yapımı
  III. hasır el işleri
  alanların hangilerinde kullanılır?

  • Yalnız I
  • I ve II
  • I ve IIl
  • Yalnız Il
  • I, II ve III
 • Soru

  Aşağııdaki Türkiye haritasında işaretli alanlarda yetiştirilen başlıca tarım ürünleri sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  • Zeytin, Haşhaş, Kırmızı mercimek
  • Turunçgiller, Ayçiçeği, Arpa
  • Üzüm, Arpa, Buğday
  • Mısır, Tütün, Pamuk
  • Pamuk, Ayçiçeği, Mısır
 • Soru

  Türkiye’nin sahip olduğu enerji kaynakları şehirlerin kalkınmasında önemli bir faktördür.
  Buna göre kalkınmaya yönelik olarak aşağıda verilen il ve enerji kaynağı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  • Denizli-Jeotermal kaynaklar
  • Artvin-Rüzgâr enerjisi
  • Elazığ-Hidroelektrik
  • Zonguldak-Taş kömürü
  • Konya-Güneş enerjisi
 • Soru

  Sanayi tesislerinin kuruluşunda ham madde, enerji kaynakları, sermaye, iş gücü, ulaşım ve pazar etkili olmaktadır.
  Buna göre aşağıda verilen hangi kuruluşun yeri belirlenmesinde ham maddeye yakınlık etkili olmuştur?

  • Petrol rafinerisi-İzmir
  • Gübre -Mersin
  • Bakır tesisleri-Samsun
  • Silah fabrikası-Kırıkkale
  • Doğalgaz-Hamitabat
 • Soru

  Jeopolitik açından siyasi, bölgesel ve ekonomik çeşitliliğinin yoğun olduğu bir bölgede yer alan Türkiye’de savunma sanayii oldukça önemli bir yere sahiptir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu alanda hizmet veren kurumlardan biri değildir?

  • Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)
  • Askerî Elektronik Sanayii (ASELSAN)
  • Askeri Pil Sanayii (ASPİLSAN)
  • Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN)
  • Askeri Deniz Taşıtları Sanayi(ADTSA)
 • Soru

  Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi dört ili kapsamaktadır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi’nin Amaçları arasında yer almaz?

  • Yeşilırmak ve kollarında var olan kirlilik alanlarını tespit edip önlem almak
  • Proje alanında erozyonla mücadele etmek için çalışmalar yapmak
  • Akış rejimini düzenleyici çalışmalar yapmak
  • Proje bölgesinde ekonomik ve sosyokültürel kalkınmayı sağlamak için çalışmalar yapmak
  • Bölgede özelleştirilen veya küçülme kararı alan bazı sanayi ve madencilik kuruluşlarındaki değişimlerin sonucunda ortaya çıkacak ekonomik ve sosyal sonuçları belirlemek
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne giren Türkiye’nin doğal turizm alanlarından biridir?

  • Hevsel Bahçeleri
  • Ani Harabeleri
  • Göbeklitepe
  • Afrodisias
  • Troya
 • Soru

  Azerbaycan ve Hazar Bölgesi’nde üretilecek petrolün güvenli, ekonomik ve çevre sorunu oluşturmayan bir boru hattı sistemi aracılığıyla Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Ceyhan’a taşınması ve buradan da tankerlerle dünya pazarına ulaştırılması hedeflenir. 2006 yılında petrol akışı başlayan boru hattı, 1.796 km uzunluğundadır ve taşıdığı petrol miktarı yıllık 50 milyon tondur.
  Özellikleri verilen boru hattı verilenlerden hangisidir?

  • BTC
  • ITG
  • RTDG
  • BTE
  • TANAP

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir